BrownDust-ism.

Addicted To Gacha

Merc Fusion Quick Chart

★6 Celia (Merc Fusion)   = + + +
★5 Elija
★5 Astrid (Merc Fusion)   = + + +
★4 Hell
★4 Orienne
★4 Anais
★4 Arlos (Merc Fusion)   = + + +
★3 Tiara
★3 Cordelia
★3 Elaine
★3 Asera (Mile)
★5 Gunther (Merc Fusion)   = + + +
★4 Ino (Mile, 30 Day Festa)
★4 Kyle
★4 Frederica
★4 Leto (Merc Fusion)   = + + +
★3 Ingrid
★3 Mercedes
★3 Melody
★3 Edan
★5 Lorang (Merc Fusion)   = + + +
★4 Maya
★4 Iris
★4 Elijah
★4 Alicia (Merc Fusion)   = + + +
★3 Cynthia
★3 Rosa
★3 Rigenette
★3 Julie

★5 Sabrina (Merc Fusion)   = + + +
★4 Xenon
★4 Jacklin (World Boss Reward)
★4 Lucrezia
★4 John

★5 Farrel (Merc Fusion)   = + + +
★4 Kellan (World Boss Reward)
★4 Grosa
★4 Agaron
★4 Serendia